Alla är giggare, men vet inte om det än…eller? 🤷🏻‍♀️
Detta är en av flera frågeställningar som diskuteras till följd av årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

GEM-rapporten ger varje år en tydlig bild av Entreprenörskapet i Sverige, vart vi befinner oss och vart vi är på väg. Årets rapport beskriver en jobbmarknad som till stor del håller på att ritas om och förnyas. Tobias Porserud, Director AppJobs Institute menar på att likt 2008 års finanskris ser Covid-19 pandemin ut att katalysera utvecklingen av gig-ekonomin ytterligare. Vidare är rapporten en diskussionsöppnare för stora samhällsutmaningar som lyfter faktumet att vi i mångt och mycket släpar efter – mycket på grund av regleringar och den offentliga sektorns dominans i flera sektorer. Rapporten lyfter ett flertal policyförslag kopplat till gig- och delningsekonomin, bland annat att det bör utredas i vilken utsträckning svenska institutioner förmår kombinera en framväxande gig- och delningsekonomi med rimliga arbetsvillkor, en fungerande konkurrens och personlig integritet.

Gig-ekonomin är sedan tidigare något av en het potatis och det diskuteras friskt om de möjligheter och utmaningar som följer med “den nya arbetsmarknaden” och dess påverkan på samhället och på oss som individer. Vi kan nästan dagligen ta del av diskussioner om ökad flexibilitet för att i nästa stund prata om den sänkta tryggheten, som en del menar på att vi står inför och måste hantera.

Fortsättningsvis menar Tobias Porserud att efterfrågan på gig-jobb, inte minst inför en förväntad ekonomisk lågkonjunktur, kommer att öka och att allt fler kommer att få upp ögonen för gig-ekonomin och dess flexibla arbetsförmåner. I och med att affärsmodeller inom gig-ekonomin dessutom skalar snabbare än i den traditionella ekonomin, innebär det sannolikt att gig-ekonomin får en ytterligare skjuts framåt när återhämtningen efter Covid-19 börjar.

Det digitala revolutionens betydelse

Teknikutvecklingen med digitaliseringen som tydlig pådrivare har gjort det enklare och effektivare att hitta, kommunicera och samarbeta med varandra – oberoende av plats. Det är även denna utveckling som möjliggjort och lagt grunden för nya tidens arbetsmarknadskultur och det vi idag kallar för gigekonomi eller plattformsekonomi. En kultur som bidrar till att förändra den klassiska och traditionella bilden av sättet vi arbetat på.

En av effekterna med de sjunkande transaktionskostnaderna, till följd av digitaliseringen, är att det blir allt smidigare för företag att hitta arbetare och för arbetare att hitta jobb vilket i sin tur suddar ut gränserna mellan olika arbetsformer. Vi är således på väg mot en arbetsmarknad där man streamar arbete på liknande sätt som vi idag streamar underhållnings via Netflix och Spotify, som är två best practise-exempel inom gigvärlden.

I rapporten sammanfattas de viktigaste policyfrågorna som har diskuterats under 10 år av nationella GEM-rapporter. Det handlar bl a om regleringar, skatter, kompetensförsörjning samt entreprenörskapsutbildning. Dessa frågeställningar bör utgöra grunden för ett reformarbete för att främja entreprenörskap, innovation och framtidens arbetsmarknad som av årets rapport att döma till stor grad tyder på att flexibilitet, effektivitet och spetskompetens vinner över guldklockor och lojalitet! Läs hela rapporten här.

Kontakta oss gärna för att bolla tankar och funderingar kring framtidens arbetsmarknad! 🚀

Förslag på ytterligare läsning:
✔️ Fredrik, vår Gig-expert, delar med dig av sina tankar kring delningsekonomin och hur det snabba teknikskiftet har förändrat mycket! Klicka här.
✔️ Vi blickar framåt! Konsultbranschen är här för att stanna.
✔️ Lite historielärning: När och hur tog gig-fenomenet fart, på riktigt?